වර්තමාන ඝෝෂාකාරී සංගීත යුගයේ නෑසෙන හරවත් ලයාන්විත පැරණි ගීත නවතම ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරමින් පැරණි ගීත වලට ආදරය කරනා පිරිස වෙත පිදෙන වෙබ් තිළිණයක් සහ පරිගණක ලොවේ නව තාක්ෂණික යෙදුම් පිළිබඳව පරිශීලකයා දැනුවත් කරන දැනුම් ආකරයකි.
අළුත්ම..
recent
0

ඉසුරු සුවඳ සොයා (විරිදු) [Isuru Suwanda Soya (Viridu)]

ඉ ස ු ර ු ස ු ව ඳ ස ො ය ා ග ි ය ෙ ම ි ද ු ට ු ව ේ ස ි ත ක ය ි අ ත ු ර ු ක ත ා ම ු ක ු ළ ු ස ි න ා ර ැ ඳ ු න ේ ව ත ක ය ි ...
තව කියවන්න
0

පුතුනේ මේ අහගන්න [Puthune Me Ahaganna]

ප ු ත ු න ේ ම ේ අ හ ග න ් න ප ු ත ු න ේ - ප ු ත ු න ේ ම ේ අ හ ග න ් න / / ම ං ප ො ඩ ි ක ා ල ේ හ ඳ ම ා ම ා ක ි ව ් - ක ...
තව කියවන්න
0

දරුවන් ගෙන මව නික්මුන [Daruwan Gena Mawa Nikmuna]

අ ද ලිපියෙන් මම ඔබට ගෙනාවේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ මහත්මයාගේ සංගීතයෙන් සහ ගායනයෙන් හැඩ වුන ගීතයක්.මෙහි පද රචනය රන්බණ්ඩා සෙනෙවිරත්න මහත්මයාගේ...
තව කියවන්න
0

තරු පායන රැයේ තරින්දා (Tharu Paayana Raye Tharinda)

ත ර ු ප ා ය න ර ැ ය ේ ත ර ි න ් ද ා - ත ව න ී ල ඹ ර ේ න ෑ ප ා ය ා ද ැ න ් ත ා ත ් ත ද ෑ ත ේ න ා ඬ ා - න ැ ළ ව ී න ි ද ි...
තව කියවන්න
@ 2016 Nuwan Mihiraj Sanjeewa. Powered by Blogger.