වර්තමාන ඝෝෂාකාරී සංගීත යුගයේ නෑසෙන හරවත් ලයාන්විත පැරණි ගීත නවතම ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරමින් පැරණි ගීත වලට ආදරය කරනා පිරිස වෙත පිදෙන වෙබ් තිළිණයක් සහ පරිගණක ලොවේ නව තාක්ෂණික යෙදුම් පිළිබඳව පරිශීලකයා දැනුවත් කරන දැනුම් ආකරයකි.
අළුත්ම..
recent
0

මෘදුකාංගයක් ක්‍රැක් කරමු [How to Crack a Software]

ඔන්න මම අද ආවෙ ඔයාලාට දැනුමට යමක් එකතු කරන්න.ඔයාලා හරි ආසයි නේ හැක් කරන්න. ඇත්තටම හැක් කිරීම සහ ක්‍රැක් කිරීම කියන්නේ දෙකක්.හැක් කිරීම යනු ...
තව කියවන්න
0

ඉසුරු සුවඳ සොයා (විරිදු) [Isuru Suwanda Soya (Viridu)]

ඉ ස ු ර ු ස ු ව ඳ ස ො ය ා ග ි ය ෙ ම ි ද ු ට ු ව ේ ස ි ත ක ය ි අ ත ු ර ු ක ත ා ම ු ක ු ළ ු ස ි න ා ර ැ ඳ ු න ේ ව ත ක ය ි ...
තව කියවන්න
0

ගෞතම බුදු සිරිපද (විරිදු) [Gauthama Budu Siripada (Viridu)]

ග ෞ ත ම බ ු ද ු ස ි ර ි ප ද ල ස ම ි ණ ි ත ො ර ණ ි න ් න ේ ස ි ව ් ද ි ග ස ව ණ ක ් ග ණ බ ු ද ු ර ැ ස ් ව ි හ ි ද ෙ න ් න ේ...
තව කියවන්න
@ 2016 Nuwan Mihiraj Sanjeewa. Powered by Blogger.