වර්තමාන ඝෝෂාකාරී සංගීත යුගයේ නෑසෙන හරවත් ලයාන්විත පැරණි ගීත නවතම ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරමින් පැරණි ගීත වලට ආදරය කරනා පිරිස වෙත පිදෙන වෙබ් තිළිණයක් සහ පරිගණක ලොවේ නව තාක්ෂණික යෙදුම් පිළිබඳව පරිශීලකයා දැනුවත් කරන දැනුම් ආකරයකි.
අළුත්ම..
recent

ටොරන්ට් කෙළින්ම බාමු (Torrent Direct Download)

Here is the good news for torrent lovers!!!With this site you can direct download any torrent anonymously and lightning speed.


                                      torrent + cloud + protection = myfastfile.com

Convert your Torrents into High-Speed Download Links or optimized Streams.
Your Torrent Cloud works instantly and is free.

                                                                     Advantages
  • Hide your IP
              Your IP will never show up in the torrent network.
              Your cloud downloader will fetch the file for you.

  • Replace your torrent client

              The myfastfile cloud client replaces your own client - do not bother with torrent files anymore.


  • Secure cloud space

              Fill your Cloud with torrents - then either stream right away or download the whole file.
              Additionally we will perform a free virus check on every file saved to your cloud.


  • Almost unlimited

              With the premium plan you can grab ten torrents simultaneously.
              You can download 1000 GB every month.


  • Unclog your Internet connection

              Free up bandwidth from your slow or shared Internet connection.
              The cumbersome torrent download only happens on our servers.


  • Compatible with mobile devices

              Access your cloud with any browser or device.
              Stream or download your added torrents without actually using a torrent client yourself.

Update : Free User Sunday, January 3 2016

We are limiting free mode to give a higher service quality to our premium members.
A premium membership lets you download and store up to 1000 GB each month.
Files from premium members will not be deleted.

Update : Myfastfile has a new name! Its now premiumize.me!

ඔයාලාගේ ටොරන්ට් වල මැග්නට් ලින්ක් පහළින් කමෙන්ට් කරන්න.මම ඩිරෙක්ට් ලින්ක් දෙන්නම්.
Nuwan Mihiraj

Nuwan Mihiraj

@ 2016 Nuwan Mihiraj Sanjeewa. Powered by Blogger.